ZAČETEK PROJEKTA ZAGON - Znanje za Gospodaren Odnos do Narave

Od septembra 2022 do aprila 2024 bo na območju Krajinskega parka Radensko polje potekal projekt ZAGON. Pričakovani učinek projekta je v prvi vrsti dvigniti odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb, in sicer z izboljšanjem znanj in kompetenc deležnikov za njihovo upravljanje ter z izvedbo ukrepov za njihovo obnovo.

V okviru projekta bomo urejali 1,8 ha veliko parcelo, ki je zanimiva prav zaradi svoje mozaičnosti – na njej se poleg poplavnega gozda črne jelše in ostankov barja nahaja tudi mokrotni travnik s prevladujočo travo, modro stožko, ki velja za enega najbolj ogroženih habitatnih tipov v Sloveniji. Da ohranimo tako pomemben življenjski prostor, ki nudi dom številnim rastlinam in živalim, bomo na zemljišču odstranili grmovno in lesno zarast, ki zdaj prerašča travnik. Na območju parcele bomo izvedli tudi hidrološke študije podtalnice ter v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije ovrednotili ekosistemske storitve. Izsledke pridobljenih analiz bomo uporabili za pripravo akcijskega načrta upravljanja z območjem, ki je prav tako ključen del projekta.

Vodilni partner projekta je Občina Grosuplje, sredstva za projekt pa s sredstvi Finančnega mehanizma v Evropskem gospodarskem prostoru sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Terenski ogled parcele na območju mokrotnega travnika s prevladujočo modro stožko (v ozadju travnik v zaraščanju), ki se bo urejala v okviru projekta ZAGON (vir: T. Stepišnik).