Srečanje s kmetovalci najvrednejših travniških habitatov Radenskega polja

V sredo, 17.6.2020 je v Družbenem domu Račna potekalo srečanje s kmetovalci Radenskega polja.

Na srečanje smo povabili aktivne kmete, ki obdelujejo površine v prvi varstveni coni krajinskega parka. Glavno sporočilo, ki smo ga želeli predati zbranim je bilo naslednje. Popisi izbranih travniških habitatov (ki jih je izvajal v letu 2019 in 2020 Center za kartografijo favne in flore) so pokazali na dobre rezultate kar se tiče številčnosti populacije sicer ogrožene vrste metulja travniškega postavneža. Ta vrsta je vezana na naravovarstveno najvrednejše mokrotne travnike, kjer se nahaja za metulja pomembna gostiteljska rastlina travniška izjevka.

Prva varstvena cona v parku, kjer se nahajajo  naravovarstveno najvrednejši mokrotni travniki je tudi prostor, kjer se v največjem številu nahajajo tudi vlagoljubne vrste kot so sibirska in vodna perunike, meček in modra stožka itd.

S predstavitvami so sodelovali predstavniki Centra za kartografijo favne in flore (Nika Kogovšek) in Zavoda RS za varstvo narave OE Celje (Danijela Kodrnja in Gregor Kalan). Slednji so tudi predstavili delovanje Zavoda RS za varstvo narave, postopke pridobivanja dovoljenj za posege v naravo ter s primeri dobrih in slabih praks prikazali načine urejanja/odstranjevanja zarasti ob vodotokih.

Z zbranimi smo spregovorili o pomenu nadaljnjega ohranjanja mokrotnih travnikov in jih tudi obvestili, da v okviru projekta LIFE AMPHICON že odkupujemo najbolj vredne parcele znotraj parka za namene ohranitve ali ponovne vzpostavitve kopenskih in vodnih habitatov za dvoživke.

Na srečanju so prebivalci izpostavili tudi probleme parkiranja obiskovalcev na kmetijskih zemljiščih in zaprosili za pomoč upravo parka pri postavitvi prometne signalizacije za prepoved vožnje in parkiranja (razen za lastnike zemljišč) za motorna vozila znotraj prve in druge cone zavarovanega območja. Izpostavili so tudi onesnaženost spodnjega toka Podlomščice in pozvali upravo Krajinskega parka Radensko polje k aktivni udeležbi iskanja vzrokov za tako stanje.

Delavnica je potekala v okviru projekta INTERREG SLO – HR – Vezi narave, katerega izziv je ohranjanje in obnova biotske raznovrstnosti in ozaveščanje o vlogi narave za dobrobit ljudi. 

2020_06_17_srečanje s kmeti T. Stepišnik

 

Travniški postavnež