Pestrost Radenskega polja tudi v sušnem obdobju velika

Te dni smo na Radenskem polju zaradi sušnih razmer opazili le malo dvoživk, so pa zato združbe na tistih travnikih, ki so še nepokošeni, toliko bolj pestre.

Na terenu so te dni tudi popisovalci Centra za kartografijo favne in flore, ki izvajajo popis zapredkov gosenic travniškega postavneža, ki se hrani z gostiteljsko rastlino travniško izjevko.  Odraslih osebkov travniškega postavneža zdaj ni več. Spet ga bomo lahko videli letati od srede maja drugo leto.

Travniki na katerih smo našli zapredke vrste travniškega postavneža bomo skušali ohraniti v nepokošenem stanju do sredine maja drugo leto. Odrasli osebki, ki se bodo razvili drugo leto  se bodo tako lahko takrat že umaknili na druge travnike.

Krajinski park Radensko polje je del omrežja Natura 2000 za 8 živalskih vrst (dvoživke hribski urh, veliki pupek in človeška ribica; hrošč drobnovratnik; polž ozki vretenec; metulji travniški postavnež, črtasti medvedek in močvirski cekinček), 1 rastlinsko vrsto (močvirski meček) ter 3 habitatne tipe (travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh; presihajoča jezera; jame, ki niso odprte za javnost).

Foto: Tina Stepišnik

2020_08_14_Objava FB Natura 2000 in vrste T. Stepišnik