baner
Kmetijstvo PDF Natisni E-pošta
Večji del polja je za intenzivno kmetijsko obdelavo neprimeren. Na območju rednih poplav namreč uspeva le travinje slabše kakovosti, ki je večinoma kislo.

Kmetijske površine so na območjih, ki jih poplave praviloma ne dosežejo, to je na južnem delu polja, okoli Velike in Male Račne ter na skrajnem severu, na dvignjenem robu okoli Zagradca. Posamezne njive dosežejo le katastrofalne poplave, kar kaže, da so se ljudje znali prilagajati naravnim razmeram.


Kmetijska pridelava služi predvsem zasebnemu namenu. Parcelna struktura je drobna, njive so v ozkih pasovih, pravokotno na ceste in poljske poti, kar oblikuje značilno krajinsko podobo tega dela polja, še posebej v primerjavi z ostalim, poplavnim delom.


Slika 3: Raba prostora na Radenskem polju vir:Acer Novo mesto, februar 2005

 

Kakor na veliko območjih v Sloveniji, se tudi na Radenskem polju pojavlja grožnja opuščanja kmetijske rabe prostora. Delež aktivnega prebivalstva, ki se ukvarja s kmetovanjem z leti pada. Tako se povečuje delež površin, na katerih se gospodari samo še zaradi tradicije, kakor tudi delež tistih površin na katerih se sploh ne gospodari.


Preglednica 1: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti

Ime naselja

Skupaj

Skupine dejavnosti

kmetijske

nekmetijske

storitvene

neznano

Čušperk

79

-

z

50

z

Lobček

54

-

z

38

z

Mala Ilova Gora

25

3

10

12

-

Mala Račna

68

6

26

36

-

Malo Mlačevo

61

-

23

35

3

Predole

35

z

z

18

z

Velika Ilova Gora

z

-

11

15

z

Velika Račna

89

3

24

57

5

Veliko Mlačevo

164

z

69

91

z

Zagradec pri Grosupljem

84

4

21

56

3

Vir: Popis prebivalstva Slovenije 2002.

 

Gozdov je na predlaganem zavarovanem območju relativno malo. V njih se gospodari trajnostno skladno z gozdnogospodarskim načrtom. V letu 2007 je na vzhodnem obrobju Radenskega polja prišlo do gradacije lubadarja na kar nekaj mestih.