baner
Naravovarstvena mreža PDF Natisni E-pošta

Vsebina delovanja naravovarstvene mreže

- Ozaveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave in pomembnosti trajnostnega razvoja podeželja, s poudarkom na sonaravnem kmetovanju in naravovarstvenem turizmu ter krepitvi domače obrti in obujanja starih običajev,

- Medsebojno nudenje strokovne pomoči med podpisnicami sporazuma pri različnih projektih, ki so vezani na ohranjanje narave, trajnostni razvoj podeželja, upravljanje zavarovanih in posebnih varstvenih območij (območja Natura 2000) in območij naravnih vrednot.

- Medsebojno sodelovanje pri projektih ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave v navezavi z izobraževalnimi ustanovami (vrtci, šole, univerze)

- Spodbujanje akterjev, ki delujejo na področju ohranjanja in upravljanja z naravnimi vrednotami in biotsko raznovrstnostjo na območju države Slovenije in izven njenih meja, da se pridružijo Naravovarstveni mreži, katera nastaja s podpisom tega dogovora in svoje aplikativno znanje podajajo naprej.

- Razvijanje in spodbujanje skupnega naravovarstvenega turizma predvsem na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000.

- Razvijanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov predvsem na območjih Nature 2000 in na zavarovanih območjih;

- Spodbujanje skupnih aplikativnih znanstveno-raziskovalnih dejavnosti, ki bodo izboljšale teoretične osnove in dopolnile podatkovne baze potrebne za upravljanje zavarovanih območij in območij Natura 2000

- Izmenjava dobrih praks ustanavljanja in upravljanja zavarovanih območij in drugih območij varovanja (območje Natura 2000, ekološko pomembno območje itd.)

 

 


31.3.2007 so prvi podpisniki te mreže podpisali sporazum o ustanovitvi naravovarstvene mreže.

Ustanovitelji so:

Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.

Notranjski regijski park

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije - DONDES

CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.

TD Boštanj