baner
Natura 2000 PDF Natisni E-pošta

Kaj je Natura 2000
Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij v državah čanicah Evropske unije. Namen omrežja je dolgoročna ohranitev ugodnega stanja najvrednejših območij narave na nivoju Evropske unije.

V Sloveniji so se območja Nature 2000 razglasila z dnem vstopa države v Evropsko unijo, 1. maja 2004.

Kako deluje sistam Natura 2000
To ni sistem strogih naravnih rezervatov, ki bi izključeval vse človeške dejavnosti. Gospodarjenje pa mora biti trajnostno, sonaravno, v ekološkem, ekonomskem ter družbenem smislu. Natura 2000 ne sme za vsako ceno omejevati razvoja, ta pa mora biti premišljen.

Ohranjanje narave in razvoj
V Sloveniji je v veliko primerih narava ohranjena prav zaradi dosedanjega sožitja z ljudmi. Na območjih Natura 2000 je pomembno spodbujati dosedanje sonaravne in okolju prijazne gozdarske in kmetijske prakse. Slovenija ima prav na področju naravnega bogastva še veliko neizkoriščenih razvojnih potencialov. Povezave je nujno Iskati med kmetijstvom, turizmom in ohranjeno naravo, na katero smo lahko upravičeno ponosni. V tem kontekstu pa je Natura 2000 pomembna blagovna znamka, na katero bodo naši domači in tuji gostje prav gotovo vse bolj pozorni.
Vir: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana


Radensko polje je opredeljeno kot posebno varstveno območje (Natura 2000) pod številko SI3000171 Radensko polje-Viršnica.


Kvalifikacijske vrste na tem območju so:

Živalske vrste:

 • navadni ris (Lynx lynx),
 • rjavi medved (Ursus arctos),
 • volk (Canis lupus)
 • drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti),
 • ozki vretenec (Vertigo angustior),
 • pezdirk (Rhodeus sericeus amarus),
 • črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria),
 • travniški postavnež (Euphydryas aurinia),
 • močvirski cekinček (Lycaena dispar),
 • človeška ribica (Proteus anguinus).

Habitatni tipi:

 • travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion coeruleae),
 • presihajoča jezera,
 • jame, ki niso odprte za javnost