baner
Metulji PDF Natisni E-pošta
Glede na relativno majhno površino in lego območja obravnave v osrednji Sloveniji, predvsem pa glede na pestrost tukajšnjih habitatnih tipov lahko ugotovljeno favno dnevnih metuljev Radenskega polja ovrednotimo kot vrstno srednje pestro. Med habitatnimi tipi namreč prevladujejo vrstno revnejši ekstenzivno gospodarjeni mokrotni do vlažni in delno gojeni travniki, ki na obrobju polja prehajajo v polsuhe do suhe habitatne tipe z različno močno izraženim človekovim vplivom. Med opravljeno inventarizacijo je bilo namreč na Radenskem polju skupno ugotovljenih 68 vrst dnevnih metuljev, kar predstavlja nekaj več kot 1/3 (cca 37 %) vseh v Sloveniji živečih vrst.

Izmed registriranih vrst je 14 (Iphiclides podalirius, Pontia daplidice, Kanetisa circe, Melitaea diamina, Melitaea phoebe, Brenthis hecate, Brenthis ino, Clossiana selene, Issoria lathonia, Satyrum spini, Lycaena dispar, Maculinea alcon, Pyrgus armoricanus in Heteropterus morpheus) kot ogroženih uvrščenih na trenutno veljavni slovenski RDEČI SEZNAM OGROŽENIH VRST (CARNELUTTI 1992). Šest izmed njih (Melitaea diamina, Brenthis ino, Clossiana selene, Lycaena dispar, Maculinea alcon, Pyrgus armoricanus in Heteropterus morpheus) je vlagoljubnih in poseljujejo skoraj celotno uravnavo Radenskega polja. Ostale vrste so vezane na zmerno suhe do suhe habitatne tipe in so prisotne bolj ali manj na obrobju polja in na pobočjih, v katera se polje dviguje. Kot ranljive sodijo med evropsko ogrožene vrste dnevnih metuljev (VAN SWAAY & WARREN 1999) Euphydryas aurinia, Maculinea alcon in Glaucopsyche alexis, medtem ko veljata Hamearis lucina in Lycaena hippothoe za vrsti blizu ogroženosti. Poleg prvonavedene vrste sta z mednarodnimi pravnimi akti s področja varstva narave, t.j. z BERNSKO KONVENCIJO in FFH-direktivo zavarovani še Parnassius mnemosyne in Lycaena dispar.

Naravovarstveno najpomembnješe vrste dnevnih metuljev na Radenskem polju so:
Grintavčev pisanček (Euphydryas aurinia)
Sviščev modrin (Maculinea alcon)
Močvirski debeloglavec (Carcharodus flocciferus)
Grahovčev iskrivček (Glaucopsyche alexis)
Jagodnjakov slezenovček (Pyrgus armoricanus)

NARAVOVARSTVENO OVREDNOTENJE RADENSKEGA POLJA Z VIDIKA VARSTVA IN OHRANITVE FAVNE DNEVNIH METULJEV
Z vidika varstva in ohranitve favne dnevnih metuljev predstavlja Radensko polje izjemno naravno vrednoto predvsem zaradi poseljenosti s tremi širom Evrope ranljivimi vrstami. Zaradi velikosti njihovih populacij oziroma številčnosti osebkov v njih, ki jo pogojuje dokajšnja sklenjenost in velikost njihovih habitatov, lahko obravnavanemu območju pripišemo ne samo nacionalni, temveč tudi evropski naravovarstveni pomen. Na tem območju so za navedene vrste najpomembnejši habitatni tipi pretežno ekstenzivno gospodarjeni mokrotni do vlažni travniki na uravnanem dnu polja, ki mestoma zaradi rahlo dvignjenega dna prehajajo v zmerno vlažne do celo zmerno suhe habitatne tipe.

Za ohranitev ogroženih vlagoljubnih vrst v slovenskem merilu (poleg zgoraj že naštetih še za Melitaea diamina, Brenthis ino, Clossiana selene, Lycaena dispar, Lycaena hippothoe, Pyrgus armoricanus in Heteropterus morpheus) je naravovarstvena vrednost dna Radenskega polja že utemeljena. Za ohranitev bolj termofilnih vrst, najsi so vezane na polsuhe, suhe ali grmovne habitne tipe so pomembni ekstenzivno gospodarjeni travniki in mejice na samem polju ter v njegovem zaledju, kakor tudi vrstno in strukturno raznoliki gozdni obronki na robu Radenskega polja.


VIR:
Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju
Verovnik, R. & F. Rebeušek: DNEVNI METULJI (RHOPALOCERA)
Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2000