baner
Grožnje za Radensko polje PDF Natisni E-pošta

Na podlagi prvega evidentiranja groženj na Radenskem polju, ki smo ga izvedli v mesecu novembru 2007, smo ugotovili 23 lokacij, kjer smo naleteli na različne grožnje, ki smo jih razdelili znotraj 5 skupinskih sklopov, ki so v nadaljevanju na kratko predstavljeni.

 

Zemljevid Radenskega polja z označenimi mesti pojavljanja groženj M 1:22500
1. Opuščanje košnje

 

 

foto: Leon Kebe

Na raziskanem območju je veliko površin, ki se zaraščajo. Lep del površin v zaraščanju še ni presegel kritične meje in je na njih s konvencionalno košnjo še vedno možno gospodariti. Taka območja za enkrat še vedno zagotavljajo ugodno stanje za rastlinske in živalske vrste, ki so pomembne za Radensko polje. Skrb vzbujajoča pa so območja, kjer prejšnje travnike že poraščajo drevesne in grmovne vrste. Na tako zaraščenih območjih bo za ponovno vzpostavitev travnikov potrebno mulčenje.


2. Odlaganje odpadkov

foto: Leon Kebe

 

 

foto: Leon Kebe

Na območju je najti veliko mest kjer verjetno lokalni prebivalci odlagajo predvsem gradbeni material in jalovino. Namen takega zasipavanje je verjetno pridobitev novih površin za gospodarjenje. Na polju pa se pojavljajo tudi divja odlagališča smeti, ki so potencialno nevarna za onesnaženje podtalnih voda na območju. Take odpadke odlagajo predvsem na robove retij.


3. Onesnaževanje vodotokov na Radenskem polju
Rezultati meritev in ogled stanja na terenu so pokazali obremenjenost potoka Podlomščica z industrijskimi in komunalnimi odpadnimi vodi v meri, ki nedopustno vpliva na ekološko stanje vodotoka. Takšna Podlomščica, kot teče na Radensko polje danes, je s stališča varovanja okolja neustrezna in ima izgled zanemarjenosti. Posledice so se pokazale v neustrezni kakovosti vode v vodotoku, ki ima velik vpliv na kakovost okolja na Radenskem polju in na kakovost reke Krke.


4. Nepoznavanje naravne dediščine, vožnja z motornimi kolesi

foto: Leon Kebe

Na nepoznavanje naravne dediščine kaže predvsem odnos nekaterih ljudi do naravnih elementov Radenskega polja. Odlaganje odpadkov, vožnja z motornimi kolesi, posek stoletnih dreves itd. kažejo na to, da je potreba po ozaveščanju ljudi velika. V prihodnosti bo potrebno tem temam posvečati še posebej veliko pozornosti in časa, predvsem bo potrebno ozaveščati mladino in otroke. 5. Pojavljanje invazivnih rastlin

Ob fragmentaciji in spremembah naravnega okolja je vnos ter širjenje invazivnih tujerodnih vrst ena glavnih groženj izgubljanju vrstne in habitatne pestrosti. Viri tujerodnih vrst rastlin so antropogena območja in človeške dejavnosti kot so: kamnolomi, železnice, ceste, vrtovi, nameren vnos v naravno okolje, prevažanje zemlje in gradbenega materiala na kamionih ter s kolesi vozil. S povečanim nasipanjem materiala in dovozom odpadkov se še povečuje nevarnost vnosa semena tujerodnih rastlin. Na nekaj mestih na Radenskem polju smo že odkrili invazivne rastline. Za enkrat je bila opažena samo kanadska zlata rozga Solidago canadensis. Invazivne tujerodne vrste lahko popolnoma prerastejo posamezna območja, zato na teh območjih močno upade vrstna pestrost, nekatere vrste lahko v nekaj letih celo popolnoma izginejo iz območja. S košnjo, bi preprečili širjenje invazivnih vrst po travnikih. S popisom in izkoreninjanjem problematičnih tujerodnih vrst, bi omejili njihovo širjenje in bi jih odstranili iz Radenskega polja.